Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Bel Ons Partyverhuur

Artikel 1: object van de overeenkomst

Deze voorwaarden hebben betrekking op de verhuur van de in de huurovereenkomst genoemde goederen, met de daarbij vermelde accessoires, welke is gesloten tussen Bel Ons, gevestigd op De Geerenweg 16, 3741 RS te Baarn, hierna te noemen Bel Ons en de in de overeenkomst met name genoemde huurder.

Artikel 2: kredietwaardigheid

Elke met Bel Ons aangegane overeenkomst bevat de ontbindende voorwaarde dat Bel Ons van voldoende kredietwaardigheid van de huurder zal blijken, zulks uitsluitend te zijner beoordeling. Huurder zal toestaan dat Bel Ons zo nodig informatie betreffende hem opvraagt.

Artikel 3: duur van de overeenkomst

 1. deze overeenkomst is gesloten voor onbepaalde tijd, gerekend vanaf de datum die in de overeenkomst is vermeld, tenzij partijen uitdrukkelijk en schriftelijk een bepaalde tijd zijn overeengekomen
 2. bij het vaststellen van de tijdsduur van het verhuurcontract, geldt een gedeelte van een dag als een gehele dag.

Artikel 4: levering en terugbetaling

 1. De huurder dient zelf de gehuurde goederen bij Bel Ons op te halen en bij beëindiging van het huurcontract aan Bel Ons terug te geven, tenzij uitdrukkelijk tussen partijen is overeengekomen, dat Bel Ons zich met het bezorgen en/of terugbrengen van de gehuurde goederen zal belasten. Ook in het laatstgenoemde geval geschiedt het brengen en/of terughalen van het gehuurde voor rekening van de huurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de datum voor retournering van de goederen wordt overschreven is de huurder aan Bel Ons een onmiddellijk opeisbare niet voor matiging vatbare boete verschuldigd gelijk aan de vervallen huurtermijn, onverminderd het recht van Bel Ons op verdere schadevergoeding.

Artikel 5: leveringstermijn

Indien Bel Ons zich jegens de huurder heeft verplicht de gehuurde goederen aan de huurder te bezorgen, zal Bel Ons er naar streven zich zo nauwkeurig mogelijk aan de overeengekomen leveringstermijn te houden.
Echter, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald zal de overeengekomen leveringstermijn nooit als fatale termijn gelden.

Artikel 6: verplichtingen huurder

 1. De huurder is gedurende gehele periode aansprakelijk voor verlies en/of beschadiging van de gehuurde goederen.
 2. Huurder zal de goederen gedurende de huurperiode als een goed huurder onder zich houden en overeenkomstig de bestemming gebruiken.
 3. De huurder dient in een voorkomend geval zelf zorg te dragen voor het verkrijgen van eventueel benodigde vergunningen en/of goedkeuringen.
 4. Het is de huurder niet toegestaan de gehuurde goederen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Bel Ons aan een ander te verhuren of anderszins in gebruik te geven
 5. Huurder is niet gerechtigd veranderingen in c.q. aan het gehuurde toe te brengen. Het beplakken, beschilderen of op andere wijze bewerken van de gehuurde goederen is niet toegestaan.
 6. Het is de huurder niet toegestaan open vuur, zoals barbecue e.d. in tenten te gebruiken. Verwarmingsbronnen, zoals hete luchtbranders, straalkachels en verlichting dienen zodanig te worden geplaatst dat geen schade aan het tentzeil
  wordt toegebracht.
 7. Versieringen welke in de tent worden opgehangen, zoals crêpepapier en dienen zodanig te worden opgehangen dat bij neerslag, condens, vocht e.d de kleurstof geen vlekken op het tentdoek veroorzaken.

Artikel 7: transport

 1. Tenzij anders is overeengekomen verzorgt de huurder het transport van de gehuurde goederen. Bezorging vindt uitsluitend op de begane grond plaats. De huurder dient ervoor te zorgen dat iemand gedurende de afgesproken bezorgdag en tijdstip aanwezig is voor het in ontvangst nemen van de gehuurde goederen, bij gebreke waarvan Bel Ons het recht heeft het gehuurde mee terug te nemen. De hierdoor ontstane kosten zijn voor rekening van de huurder.
 2. De gehuurde goederen dienen op de laatste dag van de overeenkomst gesorteerd, gereinigd en geordend gestapeld op de begane grond gereed te staan. Zijn de goederen niet in gereedheid gebracht voor transport dan dient de huurder
  de extra kosten die hierdoor zijn ontstaan te vergoeden.

Artikel 8: weersinvloeden

Bel Ons behoudt zich het recht voor om bij slechte weersomstandigheden, een en ander uitsluiten ter beoordeling van Bel Ons, de huurovereenkomst te annuleren zonder dat dit de huurder het recht geeft om
schadevergoeding te vorderen. De door Bel Ons reeds ontvangen bedragen worden terugbetaald, echter er zal geen rente verschuldigd zijn.

Artikel 9: controle op de goede staat van de goederen

De huurder wordt geacht, direct na ontvangst, de gehuurde goederen op gebreken te hebben gecontroleerd, terwijl bij geen onverwijlde reactie de goederen geacht zich in een goede staat te bevinden.

Artikel 10: reparatie

Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van onvakkundige behandeling, of door het gebruik van ongeschikte accessoires of enige ander oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 11: verzekering

De verhuur artikelen zijn tijdens bezit van de huurder niet verzekerd, huurder dient hiervoor zelf zorg te dragen.

Artikel 12: schade en gebreken

 1. De huurder is verplicht elke schade en elk gebrek aan het gehuurde onmiddellijk aan Bel Ons te melden. Zonder toestemming van Bel Ons mag huurder niet tot reparatie overgaan.
 2. Veranderingen en/of reparatie aan de gehuurde goederen zal Bel Ons slechts in zijn eigen, of in een door hem aangewezen werkplaats aanbrengen c.q. verrichten.
 3. Indien het gebrek of de schade aan de gehuurde goederen buiten schuld van de huurder is ontstaan, heeft de huurder recht op vervanging van de betreffende goederen gedurende de verdere duur van de overeenkomst mits het voorradig is. Huurder heeft geen recht op vervanging indien de goederen zich niet in Nederland bevinden of anderszins zich buiten een in de overeenkomst bepaalde straal bevinden.
 4. Bel Ons is op geen enkele wijze verplicht om beschadigde artikelen en/of apparaten terug te nemen of voor ruiling te accepteren
 5. Indien reparaties noodzakelijk zijn ten gevolge van een onvakkundige behandeling, reparatie door derden, het gebruik van ongeschikte accessoires of enig andere oorzaak die niet als normale slijtage kan worden beschouwd, dan worden de kosten daarvan afzonderlijk en extra aan de huurder in rekening gebracht.

Artikel 13: aansprakelijkheid

Voor schade die de huurder aan derden direct of indirect ingevolge het gebruik van de gehuurde goederen veroorzaakt, is Bel Ons in beginsel niet aansprakelijk. Huurder zal Bel Ons ter zake voor alle aanspraken van derden vrijwaren.

Artikel 14: mededelingsverplichting huurder

 1. Huurder dient Bel Ons onverwijld in te lichten indien beslag wordt gelegd op huurder zijn roerende of onroerende goederen, op de in de overeenkomst genoemde gehuurde goederen of indien op enige andere wijze de eigendomsrechten van Bel Ons dreigen te worden geschaad. Hetzelfde geldt in geval van faillissement van de huurder, indien huurder surseance van betaling aanvraagt of zijn betaling om andere reden heeft gestaakt.
 2. Wanneer zich een geval voordoet zoals in het voorgaande lid van dit artikel bedoelt, is de huurder verplicht om de beslagleggende deurwaarder, de curator of bewindvoerder onverwijld inzage te geven in de onderhavige overeenkomst.

Artikel 15: annulering

Indien de huurder tot annulering overgaat en nog geen gebruik heeft gemaakt van de hem ter beschikking gestelde zaken is hij de hierna genoemde schadeloosstelling verschuldigd, tenzij door hem of Bel Ons een voor beide partijen redelijkerwijs, acceptabele vervangende huurder wordt gevonden die het gebruik wil overnemen. In beide gevallen zal verrekening dienen plaats te vinden waarbij Bel Ons 5% van de overeengekomen nettoprijs met een minimum van € 10,00 in rekening mag brengen.

Artikel 16: opzegging/ontbinding

 1. De overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door partijen met onmiddellijke ingang worden opgezegd. De opzegging door de huurder kan slechts geschieden door terugbezorging van de gehuurde goederen bij Bel Ons. Indien partijen zijn overeengekomen, dat Bel Ons bij beëindiging van deze overeenkomst de gehuurde goederen bij de huurder zal ophalen, dient de huurder een opzegtermijn van minimaal 24 uur in acht te nemen.
 2. Bij beëindiging van deze overeenkomst zullen de gehuurde goederen in dezelfde conditie, waarin het verstrekt is, en geheel gereinigd, weer ter beschikking van Bel Ons worden gesteld. Indien daarbij zou blijken dat de goederen gebreken vertonen of beschadigd zijn, c.q. dat de huurder de goederen niet of gebrekkig zou hebben schoongemaakt, is Bel Ons gerechtig de reparatie c.q. reinigingskosten in rekening te brengen.
 3. Indien de huurder met enige verplichting in gebreke blijft is Bel Ons bevoegd de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen.
 4. Indien de huurovereenkomst eindigt op grond van het in het vorige lid van dit artikel bepaalde is Bel Ons gerechtigd bij wege van gefixeerde schadevergoeding als winstderving te vorderen een bedrag gelijk aan de resterende huurtermijnen welke vervallen zouden zijn, tot aan het einde van het huurcontract, onverminderd het recht van Bel Ons op verdere schadevergoeding.

Artikel 17: vervanging

Indien huurder buiten staat is, om welke reden dan ook, de gehuurde goederen aan Bel Ons terug te (laten) brengen dient huurder aan Bel Ons een door hem te bepalen schadevergoeding te betalen, ter grootte van de vervangingswaarde van de gehuurde goederen.

Artikel 18: wijzigingen

Wijzigingen en aanvullingen van deze overeenkomst zijn slechts geldig indien schriftelijk overeengekomen. Mondelinge nevenafspraken, ook als zij voor het afsluiten van de overeenkomst zijn gemaakt, zijn niet geldig voor zover zij met de
bovenstaande bepalingen in strijd staan.

Artikel 19: retentierecht

Wanneer Bel Ons goederen van de opdrachtgever onder zicht heeft, is hij gerechtigd deze goederen onder zich te houden ter voldoening van alle kosten die hij besteed heeft aan de uitvoering van de opdracht, tenzij de
opdrachtgever door die kosten voldoende zekerheid heeft gesteld. Bel Ons heeft dit retentierecht eveneens op eerder overeenkomsten die de opdrachtgever nog verschuldigd is.

Artikel 20: betaling

 1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na indienen van de nota, tenzij schriftelijke anders is overeengekomen. Indien Bel Ons hiertoe omstandigheden aanwezig acht is hij gerechtig een aanbetaling dan wel een algehele vooruitbetaling te vorderen. Bedragen kleiner van € 500,00 dienen contant te worden betaald bij het aangaan van de overeenkomst.
 2. Bel Ons is gerechtigd indien de betaling van het verschuldigde niet binnen de gestelde termijn door hem is ontvangen, aan de opdrachtgever een rente ad. 1,25% per maand te berekenen, gerekend vanaf de factuurdatum.
 3. Bel Ons is voorts gerechtigd, buiten de hoofdsom en rente om dan de opdrachtgever alle kosten, zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, door de niet betaling veroorzaakt te vorderen, waaronder de kosten begrepen van
  advocaat, procureur, zaakwaarnemer, gerechtsdeurwaarder en incassobureau.
 4. De buitengerechtelijke kosten bedragen 15% van de hoofdsom vermeerderd met de rente, met een minimum van € 75,00. Tevens worden de buitengerechtelijke kosten verhoogd met alle kosten van juridisch advies en bijstand.
 5. Uit het enkele feit dat Bel Ons zich heeft verzekerd van de hulp van een derde blijkt de grootte en de gehoudenheid tot betaling van de buitengerechtelijke kosten.

Artikel 21: toepasselijk recht

Op alle door Bel Ons gesloten overeenkomsten en/of verrichte handelingen is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing; deze overeenkomsten en/ of handelingen worden geacht in Nederland te zijn gesloten, respectievelijk verricht.

Artikel 22: geschillen

Alle geschillen voortvloeiende uit de tussen partijen gesloten overeenkomsten, daaronder begrepen de enkele invordering van het verschuldigde, zullen voor de Burgerlijke Rechter van de vestigingsplaats van Bel Ons, indien
deze dit wenst, aanhangig worden gemaakt voor zover de Burgerlijk Rechter daartoe bevoegd is.